Hi fen! quý khách hàng thấy tách nền bởi Photoshop dễ tốt nặng nề