Cài đặt quyền sẽ xác định ai có thể xem và sửa đổi các tệp trên máy tính. Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền ở cuối cửa sổ Thông tin cho tệp, thư mục hoặc ổ đĩa trong Finder. Ví dụ: bạn có thể thay đổi cài đặt quyền cho thư mục để những người dùng khác đăng nhập vào máy Mac của bạn hoặc kết nối với máy Mac đó để chia sẻ tệp có thể xem nhưng không thể thay đổi các tệp trong thư mục.

Bạn đang xem: Thay đổi quyền truy cập thư mục

*

Nếu thông tin trong Chia sẻ & Quyền không hiển thị, hãy bấm vào mũi tên

*
.

Nếu khóa ở dưới cùng bên phải bị khóa

*
, hãy bấm vào khóa đó để mở khóa tùy chọn Lấy thông tin, sau đó nhập tên và mật khẩu của quản trị viên.

Bấm vào người dùng hoặc nhóm trong cột Tên, sau đó chọn cài đặt quyền từ menu bật lên.

Đọc & Ghi: Cho phép người dùng mở mục và thay đổi mục.

Chỉ đọc: Cho phép người dùng mở mục nhưng không được thay đổi nội dung của mục.

Chỉ ghi (Hộp thả): Tạo thư mục trong hộp thả. Người dùng có thể sao chép các mục sang hộp thả, nhưng không thể mở các mục đó. Chỉ chủ sở hữu hộp thả mới có thể mở các mục.

Không có Quyền truy cập: Chặn tất cả các truy cập vào mục.

Bạn có thể hoàn tác mọi thay đổi đối với cài đặt đặc quyền cho người dùng hoặc nhóm trong phần Chia sẻ & Quyền kể từ khi mở cửa sổ Thông tin. Trước khi đóng cửa sổ Thông tin, hãy bấm vào menu bật lên Tác vụ , sau đó chọn “Khôi phục thay đổi”.


Áp dụng quyền cho tất cả các mục trong thư mục hoặc ổ đĩa


Bấm vào menu bật lên Tác vụ , sau đó chọn “Áp dụng cho các mục đính kèm”.


Thay đổi chủ sở hữu của mục


Nếu tên của chủ sở hữu mới không được liệt kê trong cột Tên trong phần Chia sẻ và Quyền, hãy bấm vào nút Thêm để thêm chủ sở hữu mới.

Chọn chủ sở hữu mới trong cột Tên, bấm vào menu bật lên Tác vụ , sau đó chọn “Đặt __ thành chủ sở hữu”.

Bạn có thể hoàn tác mọi thay đổi đối với chủ sở hữu của mục trong phần Chia sẻ & Quyền kể từ khi mở cửa sổ Thông tin. Trước khi đóng cửa sổ Thông tin, hãy bấm vào menu bật lên Tác vụ , sau đó chọn “Khôi phục thay đổi”.


Thêm hoặc xóa người dùng hoặc nhóm trong cột Tên


Trong phần Chia sẻ & Quyền, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thêm người dùng hoặc nhóm: Bấm vào nút Thêm bên dưới danh sách, chọn người dùng hoặc nhóm, sau đó bấm vào Chọn.

Xóa người dùng hoặc nhóm: Chọn người dùng hoặc nhóm, sau đó bấm vào nút Xóa

*
bên dưới danh sách.

Xem thêm: Download Wandriver 7 (Easy Driver Pack) For Win 7 32 Bit And Win 7 64 Bit 2018 Lastest

Bạn có thể hoàn tác thêm hoặc xóa người dùng hoặc nhóm trong phần Chia sẻ & Quyền kể từ khi mở cửa sổ Thông tin. Trước khi đóng cửa sổ Thông tin, hãy bấm vào menu bật lên Tác vụ , sau đó chọn “Khôi phục thay đổi”.