Hướng dẫn giải Bài §2. Pmùi hương trình lượng giác cơ phiên bản, Chương I. Hàm con số giác với phương trình lượng giác, sách giáo khoa Đại số cùng Giải tích 11. Nội dung bài giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số với Giải tích 11 bao hàm tổng phù hợp phương pháp, triết lý, phương pháp giải bài xích tập đại số với giải tích có vào SGK sẽ giúp những em học viên học tập tốt môn tân oán lớp 11.

Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 trang 28


Lý thuyết

1. Pmùi hương trình $sinx = a$

*

Nếu (|a|>1): Pmùi hương trình vô nghiệm.

Nếu (|a|leq 1):

(sin x = sin altrộn Leftrightarrow left< eginarrayl x = altrộn + k2pi \ x = pi – altrộn + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight))

(sin x = sin eta ^0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = eta ^0 + k360^0\ x = 180^0 – eta ^0 + k360^0 endarray ight.left( k inmathbbZ ight))

(sin x = a Leftrightarrow left< eginarrayl x = arcsin a + k2pi \ x = pi – arcsin a + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight))​

Tổng quát:

(sin fleft( x ight) = sin gleft( x ight) Leftrightarrow left< eginarrayl fleft( x ight) = gleft( x ight) + k2pi \ fleft( x ight) = pi – gleft( x ight) + k2pi endarray ight.,,left( k inmathbbZ ight))

Các trường đúng theo sệt biệt:

(eginarrayl oplus ,,,sin x = 1 Leftrightarrow x = fracpi 2 + k2pi ,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus ,,,sin x = – 1 Leftrightarrow x = – fracpi 2 + k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,sin x = 0 Leftrightarrow x = kpi ,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)


2. Phương thơm trình $cosx = a$

*

Nếu (|a|>1): Phương trình vô nghiệm.

Nếu (|a|leq 1):

(cos x = cos altrộn Leftrightarrow x = pm alpha + k2pi left( k inmathbbZ ight))

(cos x = cos eta ^0 Leftrightarrow x = pm eta ^0 + k360^0left( k in mathbbZ ight))

(cos x = a Leftrightarrow x = pm ,arcc mosa + k2pi left( k in mathbbZ ight))

Tổng quát:

(cos fleft( x ight) =cos gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = pm gleft( x ight) + k2pi ,,left( k in mathbbZ ight))

Các ngôi trường đúng theo quánh biệt:


(eginarrayl oplus ,,,cos x = 1 Leftrightarrow x = k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,cos x = – 1 Leftrightarrow x = pi + k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,cos x = 0 Leftrightarrow x = fracpi 2 + kpi ,,,left( k in mathbbZ ight) endarray)

3. Phương trình $tanx = a$

*

(eginarrayl oplus ung x = mathop m t olimits manalpha Leftrightarrow ,x, m = ,altrộn + kpi ,,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ung x = mathop m t olimits maneta ^0 Leftrightarrow ,x m = eta ^0 + k m18 m0^0,,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus chảy x = a Leftrightarrow x m = arcrã a, + kpi ,,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)

Tổng quát:

( ã fleft( x ight) = ung gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight) + kpi ,,left( k in mathbbZ ight))

4. Pmùi hương trình $cotx = a$

*

(eginarrayl oplus cot x = cot alpha Leftrightarrow mx,, m = ,altrộn , m + , mkpi ,,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus cot x = cot eta ^0 Leftrightarrow mx,, m = ,eta ^0 m + , mk18 m0^0,,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus cot x = a Leftrightarrow mx,, m = mathop m arc olimits cot ,a, m + , mkpi ,,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)

Tổng quát:


(cot fleft( x ight) = cot gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight) + kpi ,,left( k in mathbbZ ight))

Dưới đấy là phần Hướng dẫn trả lời các thắc mắc cùng bài xích tập vào phần buổi giao lưu của học viên sgk Đại số với Giải tích 11.

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 18 sgk Đại số với Giải tích 11


a) Ta có:

$sin⁡x =$ (1 over 3) Lúc x = arcsin (1 over 3)

Vậy phương thơm trình $sin⁡x =$ (1 over 3) bao gồm các nghiệm là:

$x = arcsin$ (1 over 3) $+ k2π, k ∈ Z$ cùng $x = π – arcsin$ (1 over 3) $+ k2π, k ∈ Z$

b) Ta có: ( – sqrt 2 over 2) = sin⁡(-45o) nên:

sin⁡(x + 45o ) = ( – sqrt 2 over 2) ⇔ sin⁡(x+45o) = sin⁡(-45o)

Lúc kia x + 45o = -45o + k360o, $k ∈ Z ⇒ x =$ -45o – 45o + k360o, $k ∈ Z$

và x + 45o = 180o – (-45o ) + k360o, $k ∈ Z ⇒ x =$ 180o – (-45o ) – 45o + k360o, $k ∈ Z$

Vậy: $x =$ -90o + k360o, $k ∈ Z$ với $x =$ 180o + k360o, $k ∈ Z$

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 23 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

(eqalign& a),cos x = – 1 over 2 crvà b),cos x = 2 over 3 crvà c),cos (x + 30^0) = sqrt 3 over 2 cr )

Trả lời:

a) Ta có:

( – 1 over 2) = cos (2pi over 3) yêu cầu cos ⁡x = ( – 1 over 2) ⇔ cos ⁡x = cos (2pi over 3)

$⇒ x = ± 2pi over 3 + k2π, k ∈ Z$

b) Ta có:

$cos ⁡x = 2 over 3$

$⇒ x = ± arccos 2 over 3 + k2π, k ∈ Z$

c) Ta có:

(sqrt 3 over 2) = cos30o yêu cầu cos⁡(x + 30o )= (sqrt 3 over 2)

$⇔ cos⁡(x +$ 30o ) =$ cos$ 30o

⇔ x + 30o = ±30o + k360o, $k ∈ Z$

⇔ x = k360o, k ∈ Z với x = -60o + k360o, k ∈ Z

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 24 sgk Đại số với Giải tích 11

Giải những phương thơm trình sau:

a) $tanx = 1$;

b) $tanx = -1$;

c) $tanx = 0$.

Trả lời:

Ta có:

a) $tan⁡ x = 1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ pi over 4$

$⇔ x = pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

b) $tan⁡ x = -1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ – pi over 4 $

$⇔ x = – pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

c) $tan⁡ x = 0 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ 0$

$⇔ x = kπ, k ∈ Z$

6. Trả lời thắc mắc 6 trang 26 sgk Đại số với Giải tích 11

Giải các phương thơm trình sau:

a) $cotx = 1$;

b) $cotx = -1$;

c) $cotx = 0$.

Trả lời:

Ta có:

a) $cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ pi over 4$

$⇔ x = pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

b) $cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ – pi over 4$

$⇔ x = – pi over 4 + kπ,k ∈ Z$

c) $cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ pi over 2$

$⇔ x = pi over 2 + kπ, k ∈ Z$

Dưới đây là phần Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số với Giải tích 11. Các các bạn hãy tham khảo kỹ đầu bài bác trước lúc giải nhé!

Bài tập

mygicavietnam.com trình làng với các bạn không thiếu phương pháp giải bài tập đại số với giải tích 11 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11 của Bài §2. Pmùi hương trình lượng giác cơ bản trong Chương I. Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác mang lại các bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số và Giải tích 11

1. Giải bài bác 1 trang 28 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải những pmùi hương trình sau:

a) (small sin (x + 2) =frac13)

b) (small sin 3x = 1)

c) (small sin (frac2x3 -fracpi3) =0)

d) (small sin (2x + 20^0) =-fracsqrt32)

Bài giải:

a) (sin (x + 2) =frac13Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x+2=arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ\ \ x+2=pi -arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ\ \ x=pi – arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương trình là: (x=arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ)) cùng (x=pi – arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ))

b) (sin 3x = 1 Leftrightarrow sin3x=sinfracpi 2)

(Leftrightarrow 3x=fracpi 2+k2 pi ,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm của phương thơm trình là: (x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

c) (sinleft ( frac2x3-fracpi 3 ight )=0 Leftrightarrow frac2x3-fracpi 3= kpi, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow frac2pi 3=fracpi 3+k pi,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 2+frac3kpi 2, kin Z)

Vậy nghiệm của pmùi hương trình là: (x=fracpi 2+k.frac3pi 2, kin Z)

d) (sin(2x+20^0)=-fracsqrt32Leftrightarrow sin (2x +20^0) = sin(-60^0))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x+20^0=-60^0+k360^0, kin mathbbZ\ \ 2x+20^0=204^0+k360^0, kin mathbbZ endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=-40^0+k180^0, kin mathbbZ\ \ x=110^0+k180^0, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương trình là: (x=-40^0+k180^0, (kin mathbbZ); x=110^0+k180^0, (kin mathbbZ))

2. Giải bài xích 2 trang 28 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Với gần như cực hiếm nào của x thì giá trị của các hàm số $y = sin 3x$ và $y = sin x$ bằng nhau?

Bài giải:

Giá trị của các hàm (y=sin3x) cùng (y=sinx) đều nhau Lúc và chỉ còn khi:

(sin3x=sinxLeftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 3x=x+k2pi, (kin mathbbZ)\ \ 3x= pi-x+k2 pi, (kin mathbbZ) endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbraông xã eginmatrix x=kpi , (kin mathbbZ)\ \ x=fracpi 4+kfracpi 2 , (kin mathbbZ) endmatrix)

Vậy cùng với (x=kpi , (kin mathbbZ)) hoặc (x=fracpi 4+kfracpi 2 , (kin mathbbZ)) thì sin3x = sinx.

3. Giải bài 3 trang 28 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải những phương thơm trình sau:

a) (small cos (x – 1) =frac23)

b) (small cos 3x = cos 12^0)

c) (small cos (frac3x2-fracpi4)=-frac12)

d) (cos ^22x = frac14).

Bài giải:

a) Ta có:

(cos (x – 1) = frac23 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x – 1 = arccos frac23 + k2pi\ \ x – 1 = – arccos frac23 + k2pi endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z) \ \ x = 1 – arccos frac23 + k2pi , (k in Z). endmatrix)

Vậy nghiệm pmùi hương trình là: (x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z)) hoặc (x = 1 – arccos frac23 + k2pi , (k in Z).)

b) (cos 3x = cos 120^0Leftrightarrow 3x = pm 12^0 + k360^0 (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

Vậy nghiệm phương trình là: (x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

c) Ta có:

(cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=-frac12Leftrightarrow cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=cosleft ( pi -fracpi 3 ight ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix frac3x2-fracpi 4=frac2pi 3+k2 pi\ \ frac3x2-fracpi 4=-frac2pi 3+k2 pi endmatrix,(kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=frac11pi 18+k.frac4pi 3 \ \ x=-frac5pi18+k.frac4pi 3 endmatrix,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=frac11pi 18+frac4 kpi 3) và (x=-frac5pi18+frac4 kpi 3 (kin mathbbZ))

d) Ta có:

(cos^22x =frac14Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix cos2x=frac12\ \ cos2x=-frac12 endmatrixLeftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix cos2x=cos fracpi 3\ \ cos2x= cosfrac2pi 3 endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=pm fracpi 3 + k2 pi\ \ 2x=pm frac2pi 3 + k2 pi endmatrix, kin mathbbZ Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x= pm fracpi 6 +k pi\ \ x= pm fracpi 3 +k pi endmatrix, kin mathbbZ)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x= pm fracpi 6 +k pi)và (x= pm fracpi 3 +k pi, kin mathbbZ).

4. Giải bài bác 4 trang 29 sgk Đại số với Giải tích 11

Giải phương trình (small frac2cos2x1-sin2x=0).

Bài giải:

Điều kiện (sin2x eq 1Leftrightarrow 2x eq fracpi 2+k2 piLeftrightarrow x eq fracpi 4+k pi(kin mathbbZ))

(frac2cos2x1-sin2x=0Leftrightarrow 2cos2x=0)

Pmùi hương trình vẫn mang đến tương tự với:

(cos2x=0 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=fracpi 2+k2pi\ \ 2x=-fracpi 2+k2pi endmatrix Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=fracpi 4+kpi (loai)\ \ x=-fracpi 4+kpi (kin mathbbZ) endmatrix)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=-fracpi 4+kpi (kin mathbbZ)).

5. Giải bài 5 trang 29 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải những phương trình sau:

a) (small chảy (x – 150) = fracsqrt33);

b) (small cot (3x – 1) = -sqrt3);

c) (small cos 2x . tan x = 0);

d) (small sin 3x . cot x = 0).

Bài giải:

a) Điều kiện (x – 15^0 eq 90^0+k180^0) xuất xắc (x eq 105^0+k.180^0.)

(rã (x – 15^0) = fracsqrt33Leftrightarrow tan(x-15^0)=tan30^0), với điều kiện:

Ta tất cả phương trình (tan (x – 15^0) = tan30^0)

(Leftrightarrow x – 15^0 = 30^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).)

(Leftrightarrow x = 45^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm của pmùi hương trình là: (x = 45^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).)

b) (cot (3x – 1) = -sqrt3), cùng với điều kiện (3x-1 eq kpi (kin mathbbZ)) tuyệt (x eq frac1+k pi3(kin mathbbZ))

Ta bao gồm phương trình (cot (3x – 1) = cot(-fracpi 6))

(Leftrightarrow 3x-1=-frac5pi 6+k pi, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=frac13-fracpi 18+k.fracpi 3,(kin mathbbZ)) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương trình là (x=frac13-fracpi 18+k.fracpi 3,(kin mathbbZ))

c) (cos2x.tanx=0 Leftrightarrow cos 2x.fracsin xcos x = 0), với ĐK (cosx eq 0)

(Leftrightarrow x eq fracpi 2+kpi (kin mathbbZ)), ta tất cả phương trình: (cos2x . sinx = 0)

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix cos2x=0\ sin2x=0 endmatrixLeftrightarrow igg lbrackeginmatrix 2x=fracpi 2+kpi \ x=kpi endmatrix(kin mathbbZ))

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix x=fracpi 4+k.fracpi 2\ x=k pi endmatrix(kin mathbbZ)) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=fracpi 4+k.fracpi 2(kin mathbbZ)) hoặc (x=kpi (kin mathbbZ))

d) (sin 3x . cot x = 0 Leftrightarrow sin 3x.fraccos xsin x = 0), cùng với ĐK (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k.2pi (kin mathbbZ))

Ta gồm phương trình sin3x.cos = 0

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix sin3x=0\ cosx=0 endmatrixLeftrightarrow igg lbrackeginmatrix 3x=k2pi\ x=fracpi 2+kpi endmatrix (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=frack2 pi3\ \ x=fracpi 2+k pi endmatrix(k in mathbbZ))

So sánh với điều kiện ta thấy Khi (k = 3m,m in mathbbZ) thì (x = 2mpi Rightarrow sin x = 0) không thỏa ĐK.

Vậy pmùi hương trình bao gồm nghiệm là: (x=frack2 pi3) và (x=fracpi 2+k pi (k eq 3m, min mathbbZ))

6. Giải bài bác 6 trang 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Với hồ hết cực hiếm làm sao của x thì giá trị của các hàm số (small y = rã ( fracpi4- x)) và (small y = tan2x) bằng nhau?

Bài giải:

Giá trị của những hàm số: (tanleft ( fracpi 4-x ight )) và (y=chảy 2x) cân nhau lúc còn chỉ khi:

(eginarrayl,,,,, ung left( fracpi 4 – x ight) = chảy 2x\DK:,,left{ eginarraylfracpi 4 – x e fracpi 2 + mpi \2x e fracpi 2 + mpiendarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx e – fracpi 4 + mpi \x e fracpi 4 + fracmpi 2endarray ight.\Leftrightarrow x e fracpi 4 + fracmpi 2,,left( m in Z ight)endarray)

khi kia phương thơm trình tương đương với:

(eginarrayl,,,,,,,2x = fracpi 4 – x + kpi \Leftrightarrow 3x = fracpi 4 + kpi \Leftrightarrow x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k in Z ight)endarray)

Kết thích hợp ĐK ta có:

(eginarrayl,,,,,,fracpi 12 + frackpi 3 e fracpi 4 + fracmpi 2\Leftrightarrow frackpi 3 e fracmpi 2 + fracpi 6\Leftrightarrow k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight)endarray)

Vậy phương thơm trình tất cả nghiệm: (x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight) ight))

7. Giải bài 7 trang 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

a) (sin 3x – cos 5x = 0);

b) (small tung 3x . tung x = 1).

Bài giải:

a) (sin 3x – cos 5x = 0 Leftrightarrow cos 5x = sin 3x)

(Leftrightarrow cos 5x = cos (fracpi 2 – 3x))

(Rightarrow Bigg lbrackeginmatrix 5x= fracpi 2-3x+k2 pi \ \ 5x =- fracpi 2+3x +k2 pi endmatrix (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=fracpi 16+frackpi 4 \ \ x=-fracpi 4 +kpi endmatrix, (kin Z))

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=fracpi 16+frackpi 4 (kin Z)) cùng (x=-fracpi 4 +kpi, (kin mathbbZ))

b) (chảy 3x . rã x = 1)

Điều kiện: (left{eginmatrix cos3x eq 0\ \ cosx eq 0 endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix x eq fracpi 6+k.fracpi 3\ \ x eq fracpi 2 +k.pi endmatrix ight. (kin mathbbZ))

(tan3x.tanx=1Rightarrow tan3x=frac1tanxRightarrow tan3x=cotx)

(Rightarrow tan3x=tanleft ( fracpi 2-x ight ))

(Rightarrow 3x=fracpi 2-x+k pi(kin mathbbZ))

(Rightarrow x=fracpi 8+frack pi 4, k in mathbbZ) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương thơm trình là (x=fracpi 8+frack pi 4, k in mathbbZ).

Xem thêm: Windows 10 Và Những Điều Cần Biết Về Win 10 Điều Cần Biết Khi Sử Dụng Windows 10

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xích xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 11 cùng với giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số và Giải tích 11!

“bài tập như thế nào cạnh tranh vẫn bao gồm mygicavietnam.com“


This entry was posted in Toán lớp 11 & tagged Bài 1 trang 18 sgk Đại số 11, bài bác 1 trang 28 đại số 11, bài xích 1 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 2 trang 19 sgk Đại số 11, bài 2 trang 28 đại số 11, bài bác 2 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 3 trang 21 sgk Đại số 11, bài xích 3 trang 28 đại số 11, bài 3 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 4 trang 23 sgk Đại số 11, bài xích 4 trang 29 đại số 11, bài bác 4 trang 29 sgk Đại số 11, Bài 5 trang 24 sgk Đại số 11, bài xích 5 trang 29 đại số 11, bài 5 trang 29 sgk Đại số 11, Bài 6 trang 26 sgk Đại số 11, bài bác 6 trang 29 đại số 11, bài bác 6 trang 29 sgk Đại số 11, bài 7 trang 29 đại số 11, bài xích 7 trang 29 sgk Đại số 11, câu 1 trang 18 đại số 11, Câu 1 trang 18 sgk Đại số 11, Câu 1 trang 28 sgk Đại số 11, câu 2 trang 19 đại số 11, Câu 2 trang 19 sgk Đại số 11, Câu 2 trang 28 sgk Đại số 11, câu 3 trang 21 đại số 11, Câu 3 trang 21 sgk Đại số 11, Câu 3 trang 28 sgk Đại số 11, câu 4 trang 23 đại số 11, Câu 4 trang 23 sgk Đại số 11, Câu 4 trang 29 sgk Đại số 11, Câu 5 trang 14 sgk Đại số 11, câu 5 trang 24 đại số 11, Câu 5 trang 29 sgk Đại số 11, câu 6 trang 26 đại số 11, Câu 6 trang 26 sgk Đại số 11, Câu 6 trang 29 sgk Đại số 11, Câu 7 trang 29 sgk Đại số 11.